หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ กฎหมายลักษณะพยาน

ข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

1. ในคดีแพ่ง ผู้ใดมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริง

ก. คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริง

ข. โจทก์

ค. จำเลย

ง. คู่ความ

2. ในคดีแพ่งคู่ความไม่ต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงใด

ก. ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไป

ข. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้

ค. ข้อเท็จจริงซึ่งศาลเห็นว่าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้รับแล้ว

ง. ถูกทุกข้อ

3. คู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใด หรือคำเบิกความของพยานคนใด หรือมีความจำนงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุ สถานที่ หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้ง เพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นต่อศาล

ก. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าห้าวัน

ข. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ค. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน

ง. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

4. ถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้

ก. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบวัน

ข. ภายในสิบวันนับแต่วันสืบพยาน

ค. ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสืบพยาน

5. การอ้างเอกสารเป็นพยานนั้นให้ยอมรับฟังได้แต่

ก. ต้นฉบับเอกสารเท่านั้น

ข. สำเนาที่รับรองแล้วถูกต้อง

ค. สำเนาที่รับรองจากส่วนราชการ

ง. ถูกทุกข้อ

6. กรณีใด กฎหมายกำหนดให้ศาลยอมรับฟังสำเนาเอกสาร เป็นพยานหลักฐานแห่งเอกสารนั้นได้

ก. เมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตกลงกันว่าสำเนาเอกสารนั้นถูกต้องแล้ว

ข. ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย

ค. ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

7. กรณีใด ศาลจะอนุญาตให้นำพยานบุคคลมาสืบแทนพยานเอกสารก็ได้

ก. ถ้าต้นฉบับเอกสารหาไม่ได้ เพราะสูญหาย

ข. ถ้าต้นฉบับเอกสารถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัย

ค. ถ้าไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่น

ง. ถูกทุกข้อ

8. กรณีต้นฉบับเอกสารที่อยู่ในความอารักขาหรือในความควบคุมของทางราชการนั้น จะนำมาแสดงได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตของรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะใช้พยานบุคคลแทนได้หรือไม่

ก. ไม่ได้ แต่อาจใช้สำเนาเอกสารซึ่งรัฐมนตรี หัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนกหรือผู้รักษาการแทนในตำแหน่งนั้น ๆ ได้รับรองถูกต้องแล้ว

ข. ใช้ได้เฉพาะต้นฉบับเท่านั้น

ค. ได้ แต่ต้องเป็นบุคคลที่ดูแลรักษาเอกสารนั้น

ง. ได้ แต่บุคคลที่ดูแลเอกสารนั้นต้องมาเบิกความยืนยัน

9. เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเล็กได้พร้อมเฮโรอีนของกลางจำนวนหนึ่ง นายเล็กให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อเฮโรอีนของกลางมาจากนายใหญ่ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายใหญ่มาดำเนินคดีด้วย นายใหญ่ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเล็กและนายใหญ่เป็นจำเลยในคดีเดียวกันโดยฟ้องนายเล็กฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองและฟ้องนายใหญ่ฐานจำหน่ายเฮโรอีนจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานต่อศาล ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเล็กเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้หรือไม่ ( เนติ 56 )

ก. ได้ เพราะคำให้การของนายเล็กฯ ไม่ได้เกิดจากบังคับ จูงใจ และก็ไม่มีกฎหมายห้ามรับฟัง

ข. ได้ เพราะเป็นประจักษ์พยาน

ค. ไม่ได้ เพราะเป็นคำซัดทอดของผู้ต้องหา

ง. แล้วแต่ศาลเห็นสมควร เพื่อการยุติธรรม

10. พนักงานอัยการโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำผิดฐานพรากผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร ในชั้นพิจารณาโจทก์อ้างว่าไม่อาจนำเด็กหญิงแดงอายุ 14 ปี ผู้เสียหายมาเป็นพยานศาลได้เนื่องจากเด็กหญิงแดงย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ต่างประเทศไม่อาจติดต่อได้ จึงขออ้างส่งวิดีทัศน์การสอบปากคำเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวน โดยพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนในสถานที่ที่จัดเฉพาะสำหรับเด็กซึ่งมีนักจิตวิทยา มารดาของเด็กหญิงแดงซึ่งเด็กหญิงแดงร้องขอ และพนักงานอัยการเข้าร่วมในการถามปากคำนั้นด้วยเป็นพยานหลักฐานแทน นอกจากนั้นโจทก์ยังได้นำสืบเด็กหญิงเขียว อายุ 13 ปี โดยศาลให้คู่ความถามพยานปากนี้ผ่านนางใจเย็นนักสังคมสงเคราะห์ ทั้งนี้ศาลไม่ได้ให้เด็กหญิงเขียวและนางใจเย็นปฏิญาณหรือสาบานตนก่อนเช่นนี้ หากจำเลยคัดค้านการนำสืบพยานหลักฐานของโจทก์ดังกล่าวว่าต้องห้ามมิให้รับฟังตามกฎหมาย ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังวิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนและคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวได้หรือไม่ เพียงใด ( เนติ 56 )

ก. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้

ข. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้

ค. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังได้

ง. วิดีทัศน์คำให้การของเด็กหญิงแดงในชั้นสอบสวนรับฟังไม่ได้และคำเบิกความของเด็กหญิงเขียวรับฟังไม่ได้

11. เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 นางเจนซึ่งเป็นชาวต่างชาติร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์เอากล้องถ่ายรูปและเงินดอลลาร์สหรัฐไป โดยมีนายขาวเป็นประจักษ์พยานยืนยันว่าคนร้ายคือนายดำ แต่นางเจนจะต้องเดินทางกลับประเทศตนโดยด่วน พนักงานสอบสวนจึงเสนอเรื่องต่อพนักงานอัยการขอให้ทำคำร้องต่อศาลขอสืบนางเจนเป็นพยานต่อศาลไว้ก่อนฟ้อง ทั้งที่ยังติดตามจับตัวนายดำไม่ได้ ดังนี้พนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอสืบนางเจนไว้ก่อนฟ้องได้หรือไม่ (เนติ 57 )

ก. ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ เพราะไม่มีพยานคนอื่นๆ ตามมาตรา 237 ทวิ

ข. ก็สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 237 ทวิ

ค. ไม่สามารถขอสืบนางเจนลับหลังนายดำได้ เพราะตามมาตรา 237 ทวิ ต้องสืบต่อหน้าจำเลย

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

12. ตามข้อ 7. หากต่อมาหลังจากจับตัวนายดำมาฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ปรากฏว่านายขาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัสอาจถึงแก่ความตายก่อนวันนัดสืบพยาน พนักงานอัยการจะขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดนัดสืบพยานได้หรือไม่ (เนติ 57 )

ก. ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ เถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสองเพราะนายขาวเป็นประจักษ์พยานที่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดี

ข. ก็สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าได้ ถือเป็นกรณียกเว้นตามที่มาตรา 173/2 วรรคสอง และมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม

ค. ไม่สามารถขอสืบนายขาวเป็นพยานไว้ล่วงหน้าไม่ได้ เพราะขัดต่อมาตรา 237 ทวิ ซึ่งนายขาวไม่ใช่บุคคลตามที่กฎหมายระบุ

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.

13. เจ้าพนักงานตำรวจได้รับรายงานจากสายลับว่า นายหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นผู้ค้ายาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน จึงได้ขอหมายค้นจากศาลและเมื่อศาลอนุมัติแล้ว ได้นำหมายค้นไปค้นบ้านนายหนึ่งปรากฏว่าพบเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ดอยู่ในตู้กับข้าวภายในบ้านของนายหนึ่ง เมื่อพบตัวนายหนึ่งเจ้าพนักงานผู้จับกุมจึงได้แจ้งให้ทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่ผู้ถูกจับกุมพึงมีในชั้นจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 และมาตรา 84 ให้นายหนึ่งทราบ แล้วนายหนึ่งรับว่าเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวเป็นของตน และรับว่าตนเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดดังกล่าวจริง เจ้าพนักงานได้บันทึกคำให้การของนายหนึ่งดังกล่าวไว้ในบันทึกการจับกุมและยึดเมทแอมเฟตามีนไว้เป็นของกลาง ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายหนึ่งในข้อหามีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษ ในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบถ้อยคำที่จำเลยรับสารภาพไว้ในบันทึกการจับกุมและเมทแอมเฟตามีนของกลางเป็นพยานหลักฐานต่อศาลให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวที่พนักงานอัยการนำสืบต่อศาลได้หรือไม่เพียงใด

ก. คำรับสารภาพรับฟังไม่ได้ เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้

ข. คำรับสารภาพ และ เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ เพราะมีการแจ้งสิทธิแล้ว

ค. คำรับสารภาพ และเมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้

ง. คำรับสารภาพรับฟังได้ เมทแอมเฟตามีนของกลางรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้

14. ก่อนฟ้องคดีต่อศาล พนักงานอัยการได้นำนายเขียวมาศาลและยื่นคำร้องระบุว่านายเขียวเป็นผู้ต้องหาฐานวิ่งราวทรัพย์ของนายโอตะผู้เสียหาย ขอสืบพยานบุคคล ดังต่อไปนี้ไว้ก่อน

(ก) นายโอตะ ผู้เสียหายชาวญี่ปุ่นซึ่งจะรีบเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นยากแก่การนำมาสืบในภายหน้า

(ข) นายมดแดง ประจักษ์พยานคนไทยซึ่งป่วยเป็นโรคเอดส์ขั้นสุดท้ายใกล้ตาย ยากแก่การนำมาสืบในภายหน้า

ศาลสอบผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาไม่ต้องการทนาย จึงได้ดำเนินการสืบพยานไปโดยศาลไม่ได้ซักถามพยานปากนายโอตะ คงซักถามแต่พยานปากนายมดแดงแทนนายเขียว

ต่อมาพนักงานอัยการได้ฟ้องนายเขียวเป็นจำเลยฐานวิ่งราวทรัพย์ นายเขียวได้ยื่นคำร้องต่อศาลคัดค้านการที่ศาลจะรับฟังคำพยานปากนายโอตะและนายมดแดงที่มีการสืบไว้ก่อนดังกล่าว อ้างว่าการสืบพยานทั้งสองปากฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ท่านเห็นว่าคำคัดค้านของนายเขียวฟังขึ้นหรือไม่เพียงใด(เนติ 51 )

ก. คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น กรณีนายมดแดงไม่ฟังขึ้น

ข. คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น กรณีนายมดแดงฟังไม่ขึ้น

ค. คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังขึ้น กรณีนายมดแดงฟังขึ้น

ง. คำคัดค้านของนายเขียวกรณีนายโอตะฟังไม่ขึ้น กรณีนายมดแดงฟังขึ้น

15. ร้อยตำรวจเอกลุยได้รับรายงานจากสายสืบว่านายร้ายมีพฤติการณ์ทำธนบัตรปลอมออกจำหน่าย จึงได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของนายร้ายโดยไม่มีหมายค้นและพบธนบัตรปลอมฉบับละ 1,000 บาท รวม 5 ฉบับ อยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานของนายร้าย ร้อยตำรวจเอกลุยบอกให้นายร้ายรับสารภาพ มิฉะนั้นจะดำเนินคดีแก่ภริยาของนายร้ายด้วย นายร้ายให้การรับสารภาพว่า ตนได้ทำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ปลอมขึ้นทั้งหมด 100 ฉบับ เก็บไว้เป็นตัวอย่างที่บ้าน 5 ฉบับ ส่วนอีก 95 ฉบับ นำไปซ่อนไว้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง ร้อยตำรวจเอกลุยตามไปตรวจค้นที่ห้องเช่าแห่งนั้น พบธนบัตรปลอมอีก 95 ฉบับ ตามที่นายร้ายบอก จึงยึดธนบัตรปลอมทั้งหมดเป็นของกลางและจับกุมนายร้ายส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีฐานปลอมเงินตรา ในชั้นสอบสวนนายร้ายกลับให้การปฏิเสธความผิดทั้งหมด ต่อมาพนักงานอัยการฟ้องนายร้ายเป็นจำเลยในข้อหาปลอมเงินตรา และนำสืบร้อยตำรวจเอกลุยให้เบิกความถึงคำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุม รวมทั้งนำสืบธนบัตรปลอมทั้งส่วนที่ค้นได้ที่บ้านพักของนายร้ายและส่วนที่ค้นได้ที่ห้องเช่าอีก 95 ฉบับเป็นวัตถุพยานด้วย ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่(เนติ 50 )

ก. คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะเกิดจากการขู่เข็ญ

ข. คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังไม่ได้ เพราะขัดต่อ ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรรค 4

ค. คำรับสารภาพของนายร้ายในชั้นจับกุมรับฟังได้

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

16. ตามข้อ 11 พนักงานอัยการนำสืบธนบัตรปลอมทั้งส่วนที่ค้นได้ที่บ้านพักของนายร้ายและส่วนที่ค้นได้ที่ห้องเช่าอีก 95 ฉบับเป็นวัตถุพยานด้วย ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่(เนติ 50 )

ก. รับฟังได้ เพราะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นและมีอยู่ก่อนแล้ว

ข. รับฟังไม่ได้ เพราะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการค้นมิชอบด้วยกฎหมาย

ค. รับฟังไม่ได้ เพราะเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นจากการขู่เข็ญ

ง. รับฟังได้ เฉพาะเงินตรา 95 ฉบับที่ค้นได้ที่ห้องเช่า เพราะเป็นการค้นโดยชอบด้วยกฎหมาย

17. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำเลยให้การปฏิเสธ โจทก์นำสืบได้ความว่า ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยยิงผู้ตาย แต่โจทก์ก็มีนายแดงเห็นจำเลยนั่งรถยนต์ไปกับผู้ตายก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ นายขาวเห็นจำเลยขับรถยนต์ออกมาจากที่เกิดเหตุ และนายดำพบผู้ตายถูกยิงนอนอยู่ ผู้ตายบอกนายดำว่าถูกจำเลยยิง ขอให้ไปบอกมารดาด้วยว่าตนจะต้องตาย ผู้ตายถึงแก่ความตายระหว่างทาง นายดำบันทึกคำบอกเล่าของผู้ตายไว้ ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพและนำชี้ที่เกิดเหตุ คำให้การมีรายละเอียดต่าง ๆ ถึงมูลเหตุที่กระทำความผิด เหตุการณ์ก่อนวันเกิดเหตุ ในวันเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ จำเลยนำสืบอ้างฐานที่อยู่ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โดยวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์พยาน คงมีแต่พยานบอกเล่ายังเป็นที่สงสัยรับฟังไม่ได้ โจทก์อุทธรณ์ว่าพยานโจทก์รับฟังลงโทษจำเลยตามฟ้องได้ ดังนี้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้นหรือไม่ (เนติ 48 )

ก. พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ แต่อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ข. พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

ค. พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังไม่ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ง. พยานหลักฐานของโจทก์รับฟังได้ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

18. พยานมีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภท

ข. 3 ประเภท

ค. 4 ประเภท

ง. 5 ประเภท

19. ในคดีอาญาโจทก์จะอ้างจำเลยเป็นพยานได้หรือไม่

ก. ได้เฉพาะในชั้นสอบสวน

ข. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล

ค. ไม่ได้

ง. ไม่ได้ เฉพาะในชั้นศาล

20. จำเลยในคดีอาญา จะอ้างโจทก์เป็นพยานได้หรือไม่

ก. ได้

ข. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล

ค. ไม่ได้

ง. ไม่ได้ เฉพาะในชั้นศาล

21. จำเลยในคดีอาญา จะอ้างตนเองเป็นพยานได้หรือไม่

ก. ได้

ข. ได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาล

ค. ไม่ได้

ง. ไม่ได้ เฉพาะในชั้นศาล

22. ในคดีอาญา ถ้าหาต้นฉบับเอกสารมาเป็นพยานไม่ได้ จะดำเนินการอย่างไร

ก. ใช้สำเนาที่รับรองว่าถูกต้องแทน

ข. ใช้พยานบุคคลที่รู้ข้อความก็อ้างเป็นพยานได้

ค. ต้องใช้ต้นฉบับเท่านั้น

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

23. ศาลได้ออกหมายเรียกไปยังหน่วยราชการแห่งหนึ่ง ให้ส่งหนังสือราชการมาเป็นพยานในคดี ซึ่งหน่วยราชการดังกล่าวได้ปฏิเสธไม่ยอมส่งต้นฉบับให้ แต่ได้ส่งสำเนาที่เจ้าหน้าที่รับรองว่าถูกต้องไปแทน ขอทราบว่าหน่วยราชการดังกล่าวสามารถกระทำได้หรือไม่

ก. ได้ เพราะสามารถใช้สำเนาแทนได้

ข. ได้ เพราะเป็นเอกสารของทางราชการ

ค. ไม่ได้ ต้องส่งเอกสารต้นฉบับตามหมายเรียกเท่านั้น

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

24. เมื่อมีการอ้างเอกสารใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาล ให้ศาลดำเนินการอย่างไรถึงจะถูกต้อง

ก. อ่านหรือส่งให้คู่ความตรวจดู

ข. สำเนาให้คู่ความแกฝ่ายหนึ่ง

ค. สั่งให้ฝ่ายที่อ้างนั้นส่งสำเนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งตามที่เห็นสมควร

ง. ถูกทุกข้อ

25. ผู้ชำนาญการพิเศษ ถือเป็นพยานในคดีใด

ก. คดีอาญา

ข. คดีแพ่ง

ค. คดีไม่มีข้อพิพาท

ง. คดีปกครอง

26. ผู้ชำนาญการพิเศษเมื่อทำความเห็นเป็นหนังสือเสนอศาลแล้ว ต้องมาเบิกความประกอบหนังสือนั้นหรือไม่

ก. ไม่ต้องมาบิกความ

ข. ไม่ต้องมาเบิกความ ถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยอมรับ

ค. ต้องมาเบิกความประกอบหนังสือ

ง. แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

27. ตามข้อ 24 ให้ส่งสำเนาหนังสือความเห็นดั่งกล่าวแล้วแก่คู่ความทราบเมื่อใด

ก. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันเบิกความ

ข. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าห้าวันก่อนวันเบิกความ

ค. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันเบิกความ

ง. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเบิกความ

28. การที่ศาลไม่พิพากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ศาลใช้หลักดุลพินิจในเรื่องใด

ก. ใช้หลักการกล่าวหา

ข. ใช้หลักการไต่สวน

ค. ใช้หลักการพิสูจน์ความจริง

ง. ใช้หลักวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน

29. ในกรณีเมื่อจำเป็นศาลมีอำนาจไปเดินเผชิญสืบพยานได้เอง หากจะมอบอำนาจให้บุคคลใดไปเดินเผชิญสืบแทนก็ได้

ก. ศาลที่รับประเด็นจากศาลเดิม

ข. จ่าศาล

ค. พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

30. คำถามใด ที่พยานไม่ต้องตอบคำถาม

ก. เป็นคำถามซึ่งโดยตรงหรืออ้อม อาจจะทำให้เขาถูกฟ้องคดีอาญา

ข. เป็นคำถามของโจทก์

ค. เป็นคำถามของจำเลย

ง. เป็นคำถามของศาล
1 ความคิดเห็น:

  1. จัดหน้ากระดาษให้อ่านง่ายกว่านี้ เป็นประโยชน์มากครับ

    ตอบลบ